Laatusuklaa

SUKLAAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suklaayhdistys ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä tietoutta suklaasta, sen valmistuksesta, valmistajista, historiasta ja käyttötavoista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen jäsenet kokoontuvat maistelemaan ja arvioimaan tuotteita suklaanmaistelutilaisuuksissa. Lisäksi yhdistys kerää ja jakaa tietoa 1 momentissa mainituista seikoista, ylläpitää Internet-sivustoa ja kertoo siellä jäsentensä mielipiteitä suklaatuotteista.

Yhdistys voi hallituksen päätöksellä myöntää harkinnanvaraisia stipendejä yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan edistämiseksi, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- tai liittymismaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsen- tai liittymismaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa keskuudestaan muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinainen kokous koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ylimääräiset kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Kuullaan hallituksen toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta menneeltä toimintakaudelta.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto menneeltä toimintakaudelta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle toimintakaudelle.
 6. Määritellään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet tulevalle toimintakaudelle.
 7. Määritellään toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset kuluvalle toimintakaudelle.
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tulevalle toimintakaudelle.
 9. Valitaan muut hallituksen jäsenet tulevalle toimintakaudelle.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tulevalle toimintakaudelle.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
ENG SWE GER FRA ESP NED

VALMISTAJAT SUKLAALEVYRAADISSAETSI SIVUSTOLTA


Facebook
Laatusuklaa Klaani